Szanowni Państwo,

Niniejsza Klauzula Informacyjna spełnia obowiązek wynikający z art. 13 i 14 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej zwany RODO)

  1. Administratorem Państwa danych jest: Niepubliczny zakład opiekuńczo-leczniczy „Eva CARE” ul. Liściasta 9, 91-357 Łódź, tel. 42 650 71 53 , mail : sekretariat@nzol.com.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Hubert Fatalski. Z IOD można się skontaktować poprzez nr tel. 42 650 71 53 lub mail: sekretariat@nzol.com
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie danych podstawowych jest art. 6 lit. B RODO tj. W związku z zawartą umową. Podstawą prawną do przetwarzania danych medycznych jest art.9 ust.2 tj. Zgoda osoby, której dane dotyczą.
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z realizacją zawartej umowy. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom niż placówki medyczne realizujące obowiązek ochrony zdrowia. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
  5. Państwa dane będą przetrzymywane przez NZOZ „Eva CARE” do czasu wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań.


W związku z art. 16 do 20 RODO mają Państwo prawo do:

  1. Dostępu do swoich danych
  2. Sprostowania swoich danych
  3. Zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
  4. Wniesienia skargi do urzędu nadzorczego w związku z nie prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych .


Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Swoich praw mogą Państwo dochodzić po przez zgłoszenie na adres mail: sekretariat@nzl.com.pl